Til toppen

Mennesker og samfunn

I Consilimo ønsker vi å tilby produkter som er produsert på en ordentlig måte. For oss betyr dette at vi har en verdikjede som i varetar menneske- og arbeidstakerrettigheter og miljø, og hvor korrupsjon ikke finner sted. En viktig del av hvordan vi jobber for å sikre ansvarlighet er vårt rammeverk for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger.

 

Som heleid datterselskap av Dalema følger Consilimo Dalema Gruppen sin overordnede veileder for aktsomhetsvurderinger ved innkjøp og produksjon av egne merkevarer. Dette rammeverket er basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

 

Vår tilnærming

 

Det er et krav i dag at alle større selskaper skal vurdere, forebygge og håndtere brudd på menneske- og arbeidsrettigheter som følge av egen virksomhet, hos leverandører og andre forretningsforbindelser. Prosessen med å identifisere denne negative påvirkningen og gjøre prioriteringer basert på alvorlighetsgrad og påvirkningsmulighet kalles for aktsomhetsvurderinger.

 

Vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger er forankret hos ledelsen og hos innkjøp, med en tydelig ansvarsfordeling. Vi har utarbeidet spilleregler for hvordan vi i Consilimo skal jobbe for en ansvarlig forretningspraksis. Våre etiske retningslinjer for leverandører, som utgjør en del av våre innkjøpsavtaler, setter klare føringer for hvordan leverandører skal oppføre seg. Vi har også etablert rutiner for vurdering og godkjennelse av leverandører. Dette hjelper oss med å styre risikoen og er med på å sikre at vi kun samarbeider med leverandører som oppfyller våre krav.

 

Vi har en leverandørstyringsplattform som gir oss fullstendig og risikoklassifisert oversikt over vår leverandørkjede. Dette gjør det enkelt for oss å rette innsats der hvor risiko er størst og iverksette tiltak som reflekterer de utfordringene vi faktisk står overfor i hvert enkelt tilfelle. Data henter vi blant annet fra leverandørenes egen besvarelse av våre spørreskjemaer, rapporter fra revisjoner utført av vårt datterselskap Opal, innsikt fra tredjepartsrevisjoner (f.eks. amfori BSCI) og kjente risikoindekser. Vår leverandørstyringsplattform er også tilgjengelig for våre leverandører slik at leverandørene selv kan få innsikt og jobbe med forbedringer i sin drift.

 

Ofre for negativ påvirkning i vår verdikjede skal selvfølgelig få oppreisning, og vi skal bidra til å rette opp skade der det er relevant. Det er ikke nødvendigvis slik at det alltid er Consilimo som skal gi oppreisning, men vi skal sørge for at de som er ansvarlige for skaden i vår verdikjede tar sitt ansvar og gjør opp for seg.